Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

सूचना तथा समाचार

व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि सूचना

" यस नगरपालिका भित्र व्यवसाय संचालन गरेका सम्पूर्ण व्यवसायी हरु ले आफ्नो व्यवसाय नगरपालिकामा दर्ता गराई नगरपालिका बाट परमाण पत्र लेनु हुन अनुरोध छ

घर नक्शा सम्बधि सूचना

यस बुद्धबाटीका नगरपालिकामा नया घर निर्माण गर्ने वब्यक्ति हरु ले अनिवार्य रुपमा नगरपालिका बाट घर नक्शा पास गराई निर्माण गर्नु हुन अनुरोध छ