Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

बुद्ध बाटिका नगरपालिकाको बिशेष नगर परिषद २०७२/०७३

मिति २०७२/०६/२९ गते का दिन बुद्ध बाटिका नगरपालिकाको कार्यालयको बिशेष नगर परिषद यसै नगरपालिका प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत श्री सुदिश कुमार आर्याल ज्य़ू को अध्यक्षतामा सम्पन्न गरियो |